Fa-So-La TAX FREE ASAKUSA 附属楼

 • 出境审查后区域
 • 第1候机楼 3楼
店铺外观

从经典伴手礼到日本各地的名牌糕点,店里日本的美味食物林林总总。
商品丰富多彩,恭候光临。

主要经营商品

 • 食品

地点

第1候机楼北翼楼3楼 NARITA NORTH STREET

经营品牌

食品

 • 一蘭
 • 一风堂
 • 伊藤久右卫门
 • 江崎格力高株式会社
 • Kanefuku (明太子)
 • Calbee
 • 奇巧巧克力
 • QUOLOFUNE
 • Kobe Frantz
 • 白色恋人
 • cha-no-wa
 • 东京朱古力薄片
 • 东京香蕉
 • 东京牛奶奶酪工厂
 • Hiyoko
 • 文明堂
 • Mary's
 • YOKU MOKU
 • LeTAO
 • ROYCE'
 • 其他

 • 一刻者
 • 菊姫
 • 久保田
 • 黒霧島
 • Suishin
 • DASSAI
 • 俏雅梅酒
 • 八海山
 • 福寿
 • 其他

楼层示意图

楼层示意图